י"ב תמוז לקוטי שיחות חלק כ"ג
לקוטי שיחות חלק כ"ג
דברי אדמו"ר הריי"ץ שביאורו בענין השגחה פרטית (במאמרי ראש השנה תרפ"ז) נתן הכח לסבול יסורי המאסר
נגישות