visual concept
יו"ד שבט לקוטי שיחות חלק ו'
לקוטי שיחות חלק ו'
הרמז ד"מעשיו תורתו ועבודתו" של בעל ההילולא במאמר האחרון שלו ד"ה באתי לגני ‏‏•‎‎ העבודה לזכך העולם הוא רק להחזיר את העולם למצבו כפי שהיה לפני החטא • וכן הפסד הגוף לאחרי ההסתלקות הוא "שינוי החוזר לברייתו" • ההכרח בענין הזריזות בעבודת ה'
נגישות