ואתה תצוה ה'תשמ"א – קונטרס פורים קטן תשנ"ב
שבת פרשת תצוה, יו"ד אדר ראשון ה'תשמ"א
פירוש רעיא-מהימנא. הטעם שישראל מאמינים בני-מאמינים. ג' בחינות בעבודת רעיא-מהימנא. עילוי שיברון-הלב מהגלות על מסירות-נפש.
נגישות