visual concept
וידבר אלוקים ה'תשכ"ט
יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ט
שלושה פירושים והקשר ביניהם • שיתוף שמו של הקב"ה בישראל, והיתרון על המלאכים • גילוי שם הוי'ה בנשמתו ובגופו של יהודי • שלושה חידושים במתן תורה – נותן התורה, מקבלי התורה, והתורה
נגישות