שיחת ויקרא פורים לקוטי שיחות חלק ז'
לקוטי שיחות חלק ח'
ביאור החיוב "לבסומי בפוריא עד דלא ידע" על דרך החסידות והרמז לזה בריש פ' ויקרא וסופה • ביאור דיוק לשון אדה"ז בלקו"ת פרשתנו (ד, ג) "ולכן נקראת התורה משל הקדמוני .. כמ"ש מזה בדרוש פורים"
נגישות