פרשת תזריע לקוטי שיחות חלק י"ב
לקוטי שיחות חלק י"ב
"אשה מזרעת תחילה יולדת זכר" בעבודת ה' אשה מזרעת תחילה יולדת זכר" – ב' פירושים בפשט ובעבודת ה' * ג' דרגות באתערותא דלעילא זו למעלה מזו * הפיכת העולם ל"דירה בתחתונים" בכח הנברא דווקא * ההמשכה הנעלית ב"דרך מתנה" מגיעה אף היא מכח עבודת ישראל
נגישות