visual concept
פרשת שמות לקוטי שיחות חלק ו'
לקוטי שיחות חלק ו'
מטרת שעבוד מצרים – עשיית דירה לקליפות במקום דירה לה' • הטעם שעיקר השעבוד היה בעשיית לבנים • ג' דרגות ב"דירה בתחתונים": גילוי אלוקות, הכרה באלוקות, פעולה בתחתון שאין לו שייכות לאלוקות • וכנגדן: משכן, מקדש, לעתיד-לבוא
נגישות