פרשת בשלח לקוטי שיחות חלק ו'
לקוטי שיחות חלק ו'
"וישב הים גו' לאיתנו – לתנאו " • ביאור בפירוש הרב המגיד שבאם הים לא היה מקיים התנאי, היה "כלא היה מעולם" • החידוש ב"תנאי" שהתנה הקב"ה בבריאת הים לגבי יכלתו ית' לשנות הטבע גם לולי התנאי
נגישות