visual concept
להבין עניין נרות חנוכה ה'תשכ"ו
ש"פ וישב, ערב חנוכה ה'תשכ"ו
מעלת נרות חנוכה על נרות המקדש • החילוק בין ברכה לתפילה, ומעלת הברכה שעל ידי חסידיך • צדיק, ישר וחסיד הם ג' המשכות: אריך (רצון), עתיק (תענוג), פנימיות עתיק • מעלת המשכת חסידיך שביטול הגזירה הוא בדרך ממילא • החילוק בג' המשכות הללו בדרגת הבירור
נגישות