כימי צאתך מארץ מצרים ה'תשי"ב
אחרון של פסח ה'תשי"ב
החילוק בין כוח האין-סוף בתמידיות שבטבע, לכוח האין-סוף שבנס. מעלות נס המלובש בטבע, ומנגד מעלות נס שלמעלה מהטבע. המעלה בביטול דיחודא עילאה, ומנגד המעלה בביטול דקבלת עול, ועל דרך זה בב' סוגי הניסים. ענין "אראנו נפלאות" דלעתיד הכולל מעלות שניהם.
נגישות