visual concept
באתי לגני ה'תשי"ג
י' שבט התשי"ג
יהודי מטבעו לא יכול להיפרד מאלוקות • הטעם שאומות-העולם לא נצטוו על ה"שיתוף" • השפעה פנימית והשפעה חיצונית • מקור ושורש נשמות ישראל למעלה • שטות דלעומת-זה, מהותה, סיבתה ותקנתה.
נגישות