visual concept
באתי לגני ה'תשי"ב
יו"ד שבט ה'תשי"ב
ג' שלבים בעבודת הקרבנות באדם: א. שלימות. ב. שחיטה. ג. אש שלמעלה • ב' בחינות בשלהבת י-ה, ומהן ב' בחינות באהבה לאלוקות • העבודה בגוף ונפש-הבהמית מגיעה למעלה מהוי'ה • נתינת-הכח לעבודת הקרבנות מגיעה מאור-הסובב על-ידי התקשרות לרועי ישראל.
נגישות