visual concept
באתי לגני ה'תשי"א
יו"ד שבט ה'תשי"א
ביאור דרגת "שכינה", ו"עיקר שכינה" • הטעם ש"כל השביעין חביבין" • ב' הוכחות שתכלית סדר ההשתלשלות הוא עולם-הזה • דרגת "אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין" • ענין הסתלקותם של צדיקים • הפלאת עבודת אברהם אבינו • עבודת "דור השביעי".
נגישות