החזקת מכון
'ביאורים במאמרי רבינו'

מוקדשת לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
על-ידי ועד ידידי המכון

ר' שמואל ומשפחתו שיחיו אייזנברג

הרב לייבל ומשפחתו שיחיו בוימגארטען

ר' אהרון יעקב ומשפחתו שיחיו בלנן

ר' מנחם מענדל ומשפחתו שיחיו גורביץ

ר' יהודה ומשפחתו שיחיו דוידאוו

ר' מנחם מענדל ומשפחתו שיחיו פישר

ר' נתן ומשפחתו שיחיו ציבין

ר' ראובן ומשפחתו שיחיו קיל

הרב יצחק ומשפחתו שיחיו רסקין

נגישות