visual concept
פדה בשלום נפשי ה'תשל"ט
מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, אור ליו"ד כסלו, ה'תשל"ט
עמוד ביאור עניין הפדיה בשלום גם כשיש מלחמה • שלוש דרגות בבירור נפש הבהמית, והנעלה ביותר – מצד בחי' היחידה • בעבודה על-ידי טעם ודעת או גילוי הרצון – יש מקום ללעומת-זה • שלושה אופני מלחמה, והקשה ביותר הוא במשא ומתן באמונה • על-ידי גילוי היחידה – גם הבירורים הקשים נעשים בדרך שלום ואינו נתפס בהם
נגישות