visual concept
פדה בשלום ה'תשמ"א
אור ליום ג', יו"ד כסלו ה'תשמ"א.
ג' דרגות בבירור שעל-ידי התורה: נגלה דתורה, פנימיות התורה, בחינת ראיה לעתיד-לבוא • על דרך זה ג' דרגות בפדיה בשלום: בימי שלמה, בתקופה הא' דימות המשיח ובתקופה הב' • כל הדרגות דמסירות-נפש הן ענין אחד • הטעם ש"פדה בשלום" בגאולת אדמו"ר הזקן באה על-ידי מלחמה (תפלה).
נגישות