visual concept
פדה בשלום ה'תשכ"ו
י"ט כסלו ה'תשכ"ו
החילוק בין ההמשכה שעל-ידי ברכה להמשכה שעל-ידי תפילה • בהמשכה שעל-ידי תורה ישנן מעלות דברכה ותפילה • ב' דרגות בהמשכה דתורה, בדרך ציווי ובדרך ממילא • ג' השפעות זו למעלה מזו: צדקה (אריך), עשירות (עתיק), חסד (פנימיות עתיק) • החילוק בין ג' סוגי הבירורים: על-ידי המשכן, בית-המקדש, לעתיד-לבוא.
נגישות