visual concept
באתי לגני ה'תשל"ח
יו"ד שבט ה'תשל"ח
ענין המשכן – הפיכת השקר לקרש • בסטרא-אחרא נמשך מר' ק', הרומז על ירידת המעשה מטה בקליפות, אך בקדושה נמשך מד' ה' • מעלת המעשה שעל ידו דווקא ממשיכים חיות עליונה ופועלים המצוה • מעלת עולם העשי'ה שעל ידו מתעלה כל סדר ההשתלשלות והוא תכלית הבריאה
נגישות