visual concept
באתי לגני ה'תשל"ב
יו"ד שבט ה'תשל"ב
ג' ענינים בתאוה לדירה בתחתונים: א. שיהיה גילוי אלקות בתחתונים. ב. ע"י עבודת התחתונים. ג. שהעבודה תהיה מצד ענינם • אתכפיא גדולה מאתהפכא, שכן באתהפכא הדבר נשאר במציאותו, אלא שהוא מציאות דקדושה, ואילו באתכפיא הוא יוצא ממציאותו • הביטול שלפני התפילה הוא מצד ריחוק האדם מאלקות; והביטול שבשעת התפילה הוא מצד קירובו לאלוקות
נגישות