באתי לגני אחותי כלה ה'תשי"ט
יו"ד שבט ה'תשי"ט
החילוק בין המשל דעמודים להנמשל דמצוות * למעלה היסוד הוא למעלה מהבנין מה-שאין-כן למטה היסוד הוא למטה מהבנין, כי יש האמיתי מתגלה דוקא ביש הנברא שבעולם העשיה הגשמי, כיון שכל הגבוה ביותר יורד ומתגלה בנמוך יותר * הקרשים הם רק על דרך המצוות כי היא העבודה הרוחנית בבירור נפש הבהמית, ולכן אינה ממשכת אור אין-סוף ממש * הגילוי דבחינת אני הוי'ה לא שניתי הוא על-ידי זריעת המצוות בארץ הגשמית דוקא * האור מצדו בשוה למעלה ולמטה. גם מצד ישות הנבראים אין שינוי, כיון שהם והאור המהווה נמצאים תמיד במאור * ומה מעוררת ההתבוננות בזה
נגישות